Ons telefoon: +32 9 265 87 13 Ons e-mailadres: info@groenlichtvlaanderen.be

Privacy statement & disclaimer

Deze website is eigendom van Groen Licht Vlaanderen vzw, de contactgegevens van de vzw kunt u bovenaan de website terugvinden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Privacybeleid

zie link

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw Groen Licht Vlaanderen of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds medewerkers van vzw Groen Licht Vlaanderen raadplegen (zie contactgegevens).

vzw Groen Licht Vlaanderen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal vzw Groen Licht Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

vzw Groen Licht Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site (info@groenlichtvlaanderen.be) contacteren.

De inhoud van de site (webkoppelingen inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Groen Licht Vlaanderen vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Groen Licht Vlaanderen vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Groen Licht Vlaanderen vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Op deze website stelt Groen Licht Vlaanderen vzw informatie en hulpmiddelen ter beschikking van het grote publiek en van haar leden. Groen Licht Vlaanderen vzw  streeft ernaar de informatie en hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld zo volledig en accuraat mogelijk worden weergegeven. Groen Licht Vlaanderen vzw verstrekt evenwel geen garanties over de juistheid of de volledigheid van de opgenomen gegevens en dit ongeacht of de gegevens of hulpmiddelen aanwijsbaar afkomstig zijn van derden of niet. Gebeurlijke onvolledigheden of inaccuraatheden kunnen niet tot de aansprakelijkheid van Groen Licht Vlaanderen vzw leiden. Groen Licht Vlaanderen vzw is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar eventuele hyperlinks gelegd worden.
Groen Licht Vlaanderen vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die zonder verdere toetsing genomen worden op basis van gegevens of hulpmiddelen die ter beschikking gesteld worden via deze website.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Sluiten